Wednesday, 5 April 2017

Psikologi pembelajaran

1.0              Pendahuluan.
Psikologi pembelajaran adalah satu sains yang baru ditemui oleh ahli-ahli psikologi seratus tahun yang lalu. Setelah itu pelbagai huraian tentang proses pembelajaran telah diperkenalkan, namun begitu sebahagian telah lenyap dan setengah lagi masih bertahan sehingga saat ini. Tiga perspektif yang berbeza telah dikenalpasti untuk menghuraikan tentang pembelajaran iaitu teori behaviorisme, kognitif dan kognitif sosial. Setiap perspektif ini telah diasaskan daripada bertahun-tahun penyelidikan dan dapat memberi implikasi dalam kehidupan seharian. (Rahil & Habibah, 2008) Disini akan diterangkan dengan lebih mendalam berkaitan tentang definisi pembelajaran secara terperinci tentang sejarah pembelajaran teori daripada psikologi awal iaitu pengurusan kaedah tidak objektif seperti introspektif sehingga terciptanya teori kognitif sosial yang mentafsirkan pembelajaran pemerhatian dari segi proses kognitif. Ahli-ahli psikologi telah mencadangkan sejak tahun 1940-an bahawa manusia boleh mempelajari perlakuan baru melalui pemerhatian dan peniruan tindak balas orang lain. Mereka mengenali proses ini pada awalnya sebagai teori pembelajaran sosial, namun apabila proses-proses kognitif dimasukkan dalam huraian tentang pembelajaran ianya terus dikenali sebagai teori kognitif sosial. Ahli teori kognitif sosial menghuraikan bahawa pembelajaran terjadi semasa pemerhatian dibuat, sesuatu perubahan tingkah laku dihasilkan daripada pembelajaran mungkin terjadi atau sebaliknya. (Rahil & Habibah, 2008)

Albert Bandura adalah seorang daripada pelopor yang membuat kajian ulung tentang teori kognitif sosial bahawa pembelajaran boleh dilakukan dengan cara peniruan. Beliau telah menggemukakan teori pemerhatian untuk menghuraikan pelbagai tingkah laku sosial yang dipelajari oleh kanak-kanak. Ianya juga dikenali sebagai teori peniruan atau teori permodelan. Bandura mempercayai bahawa pandangan ahli-ahli behavioris walaupun ianya tepat tetapi tidak lengkap kerana tidak memasukkan aspek-aspek penting iaitu pengaruh sosial dalam pembelajaran. Beliau telah menulis buku pada tahun 1963 bersama Walters yang bertajuk Social Learning and Personality Development dimana di dalam buku ini beliau meluaskan skop teori pembelajaran dengan menerangkan secara terperinci bagi menghuraikan tentang prinsip pemerhatian dan peneguham. Beliau telah mengenalpasti empat unsur utama dalam proses pembelajaran memalui pemerhatian atau permodelan iaitu perhatian (attention), mengingat (retention), reproduksi (reproduction) dan peneguhan (reinforcement) / motivasi (motivation) (Sang, 2008; Mohamed, 2001)

2.0              Definisi Pembelajaran
Sejak dari dalam perut ibu lagi, bayi sudah mengalami proses pembelajaran. Kemudian proses itu berlaku berterusan secara formal dan tidak formal. Sedari kecil proses pembelajaran dimulai dengan mempelajari kemahiran menggunakan deria-deria serta anggota badan untuk menyesuaikan dengan persekitaran dan kehidupan. Definisi dari ahli akademik at least 2 org.Apabila memasuki alam persekolahan pembelajaran secara formal akan berlaku iaitu belajar kemahiran mendengar, membaca, menulis dan mengira secara tidak langsung ia adalah titik tolak untuk mempergunakan kemahiran-kemahiran ini untuk mempelajari ilmu pengetahuan daripada pelbagai mata pelajaran. Apabila menginjak usia dewasa ilmu yang sedia ada digunakan untuk menempuh alam pekerjaan dan mempelajari cara bekerja dan bergaul dengan orang-orang yang sebaya dengan usia atau lebih. Dapat dikatakan bahawa proses pembelajaran ini adalah secara berterusan dari janin hingga ke hari tua.
Pembelajaran ditakrifkan dalam Kamus Dewan Edisi Keempat memberi makna sebagai proses atau perihal (kegiatan) belajar: sistem adalah proses pembelajaran yang berasaskan komputer. (Pusat Rujukan Persuratan Melayu, 2014) Pembelajaran definisi secara am berrmaksud adalah satu proses individu untuk mendapatkan maklumat-maklumat, tingkah laku atau kebolehan yang baru. Dari sudut psikologi, definisi pembelajaran adalah berbeza. Ia didefinisikan sebagai perubahan ke atas tingkah laku seseorang yang dihasilkan oleh kejadian-kejadian sekelilingnya. Perubahan yang berlaku tidak mudah bertukar-tukar tetapi ianya agak kekal dalam bebrapa ketika. Ia juga merupakan proses penyesuaian hasil interaksi diantara individu dan alam sekitarnya. Apabila satu tingkah laku yang baru dipelajari dengan itu secara tidak langsung tingkah laku yang lama akan terhapus (Mohamed, 2001). Contoh seorang kanak-kanak belajar menulis, pada awalnya tulisan yang dihasilkan tidak kemas dan comot tetapi lama-kelamaan jika ia sentiasa berlatih menulis tulisannya akan lebih kemas dan cantik.
Menurut Wilson, Robeck dan Micheal(1974) dalam buku Psychological Foundation of Leaning and Teaching telah memberikan dua definisi pembelajaran iaitu pertama, pembelajaran ialah usaha sesuatu organisma untuk memenuhi keperluannya dan ianya terdiri daripada perubahan-perubahan di dalam sisitem saraf semasa organisma itu melakukan sesuatu untuk menghasilkan keputusan atau kesimpulan. Kedua, Pembelajaran adalah suatu perubahan saraf akibat organisma melakukan berbagai-bagai tindakan dalam kehidupannya. (Sang, 2008). Morgan dan King (1975) dalam buku Foundation to Psychology mendefinisikan pembelajaran sebagai tingkah laku yang ditunjukkan bersifat kekal kesan daripada pengalaman yang dilalui atau latihan yang telah dilakukan. Henry Clay Lindgran dan Donn Byrne (1976) di dalam buku bertajuk Psychology : An Introduction to a Behavioral Science memberi pandangan bahawa pembelajaran melambangkan satu konsep yang digunakan untuk menerangkan perubahan seseorang individu melalui tingkah laku yang ditunjukkan.  Manakala Antia E. Woolfolk dan Lorrain Mc Cune-Nocolich (1980) melalui buku Educational Psychology for Teachers, mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan dalaman yang berlaku pada seseorang dengan membentuk perkaitan yang baru atau potensi sebagai potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas yang baru (Sang, 2008).  
Rajah 1 berikut menggambarkan suatu proses pembelajaran secara berperingkat-peringkat:-
Rajah 1 : Proses pembelajaran berlaku secara berperingkat-peringkat (Sang, 2008)

Teori pembelajaran merupakan hasil kajian oleh ahli-ahli psikologi pendidikan tentang konsep pembelajaran, faktor-faktor serta proses dan sebab berlakunya pembelajaran. Ianya menghuraikan tentang unsur, faktor dan mekanisme yang terbabit dalam proses pembelajaran. Teori pembelajaran dihasilkan berasaskan kaji selidik secara saintifik, ianya melalui penyelidikan kuantitatif atau penyelidikan kualitatif. Contoh teor-teori yang dibentuk oleh ahli psikologi behavioristik dan kognitif adalah berasaskan kajian kawalan iaitu penyelidikan kuantitatif dibawah situasi yang dimanipulasikan. Manakala ahli psikologi sosial dan humanis banyak dibentuk dari penyelidikan kualitatif iaitu pemerhatian, kajian kes dan teknik menemuduga  (Sang, 2008).  

3.0              Profil Albert Bandura
Albert Bandura dilahirkan pada 4hb Disember 1925, di sebuah kota kecil Mundare bahagian selatan Alberta, Kanada. Mendapat pendidikan awal di peringkat rendah dan menengah di sekolah biasa. Pada tahun 1949 beliau mendapat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Psikologi di University of British Columbia. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran keperingakat sarjana pada tahun 1951 dan Ph.D in Clinical Psychology 1952 di University Iowa. Kemudian meneruskan pengajian di Wichita Guidance Center. Beliau menjadi terkenal dan berpengaruh dalam teori pembelajaran dan tradisi behavioris. Sewaktu di Iowa, beliau bertemu dengan Virginia Varns seorang instruktur sekolah jururawat. Mereka berkahwin dan mempunyai dua orang anak perempuan. Pada tahun 1953 Albert Bandura mengajar di Standford University. Beliau berkerjasama dengan anak didiknya iaitu Richard Walters dan menghasilkan buku pertama bertajuk Adolescent Aggression yang diterbitkan dalam tahun 1959. Namun begitu kerjasama tersebut tidak berlaku lama kerana Richard Walters meninggal dunia akibat kemalangan motosikal. Bandura menjadi Presiden APA pada tahun 1973 dan beliau telah menerima penghargaan atas jasa-jasanya dalam Distinguished Scientific Contributions pada tahun 1980 beliau menerima APA Award (Pajares F., 2004)
Teori Albert Bandura yang terkenal adalah berkaitan dengan konsep modeling bersama Dorrie dan Sheila Ross. Kajian yang berkaitan tentang patung bobo yang mendapat perhatian banyak pihak.

4.0              Teori Kognitif Sosial
Teori sosial kognitif  digunakan dalam bidang psikologi, pendidikan, dan komunikasi, berpendapat bahawa bahagian pemerolehan pengetahuan seseorang individu boleh terus berkaitan dengan memerhatikan orang lain dalam konteks interaksi sosial, pengalaman, dan di luar pengaruh media. Teori ini menyatakan bahawa apabila manusia memerhatikan model melakukan tingkah laku dan akibat tingkah laku itu, mereka ingat urutan peristiwa-peristiwa dan menggunakan maklumat ini untuk membimbing tingkah laku seterusnya. Memerhatikan model yang juga boleh mendorong penonton untuk melibatkan diri dalam tingkah laku mereka sudah belajar. Dengan kata lain, orang tidak belajar tingkah laku yang baru semata-mata dengan mencuba kepada mereka dan sama ada berjaya atau gagal, tetapi sebaliknya, kelangsungan hidup kemanusiaan adalah bergantung kepada replikasi tindakan orang lain. Bergantung kepada sama ada mereka diberi ganjaran atau dihukum kerana kelakuan mereka dan hasil tingkah laku, pemerhati boleh memilih untuk meniru tingkah laku model. Media menyediakan model untuk semua golongan dalam pelbagai situasi persekitaran yang berbeza.
Teori kognitif sosial, yang dibangunkan oleh Albert Bandura, dibangunkan atas cadangan bahawa baik proses sosial dan proses kognitif adalah pusat bagi pemahaman mengenai motivasi, emosi, dan tindakan manusia. Prinsip-prinsip teori tersebut yang merangkumi: 1) Andaian tentang hakikat dan kemampuan manusia; 2) Lima keupayaan kognitif dasar yang dimiliki manusia (symbolising, forethought, vicarious, self-regulatory dan self-reflective). 3) Proses interaksi antara manusia dan persekitarannya; 4) Cara manusia mempelajari tingkah laku (observational learning dan enactive learning); 5) Fungsi insentif sebagai sistem Tetapan tingkah laku manusia; 6) Proses pembentukan efikasi diri dan fungsinya; 7) Fungsi tujuan (goal); 8) Aplikasi teori kognitif sosial dalam kaunseling (Pasiak, 2009).
Beyond Reinforcement (Tanpa Pengukuhan)   Bandura memandang teori Skinner dan Hull terlalu bergantung kepada pengukuhan. Jika setiap unit tindak balas sosial yang kompleks harus diasingkan untuk dirkukuhkan satu persatu,boleh jadi orang tidak pembelajaran apa-apa. Menurut Bandura  pengukuhan penting dalam menentukan sama ada suatu tingkah laku akan terus berlaku atau tidak, tetapi itu bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku. Orang boleh melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Belajar melalui pemerhatian tanpa ada pengukuhan yang terlibat, bermakna tingkah laku ditentukan oleh jangkaan akibat (ini merupakan pokok teori pembelajaran sosial). Kawalan kendiri dan kognitif , pada konsepnya, Bandura meletakkan manusia sebagai peribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur alam sekitar, mewujudkan sokongan kognitif, mengadakan akibat bagi tingkah lakunya sendiri. Kemampuan kecerdasan untuk berfikir simbolik menjadi cara yang kuat untuk menangani persekitaran (dengan menyimpang pengalaman dalam ingatan dalam wujud verbal dan gambaran imaginasi untuk kepentingan tingkah laku pada masa yang akan datang. kemampuan untuk menggambarkan secara imaginasi hasil yang diinginkan pada masa yang akan datang akan mengembangkan strategi tingkah laku yang membimbing ke arah tujuan jangka panjang.
Sistem Kendiri Bandura percaya bahawa pengaruh yang ditimbulkan oleh diri sebagai salah satu penentu tingkah laku tidak boleh dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan  kekuatan ramalan. Dengan kata lain, diri diakui sebagai unsur dari struktur personaliti. Sistem diri bukan unsur psikologi yangmengawal tingkah lakutapi merujuk kepada struktur kognitif yangmemberi pedoman mekanisme dan satu set fungsi-fungsi persepsi, penilaian, dan tatacara tingkah laku. pengaruh kendiri tidak automatik atau mengatur tingkah laku secara autonomi, tapi diri menjadi sebahagian dari sistem interaksi timbal balik .Manusia mempunyai kemampuan berfikir, dengan kemampuan tersebut manusia memanipulasi persekitaran sehingga terjadi perubahan persekitaran akibat aktiviti manusia. Menurut Bandura, akan terjadi strategi reaktif dan proaktif dalam peraturan diri. Strategi reaktif dipakai untuk mencapai tujuan, namun ketika tujuan hampir tercapai, strategi proaktiflah yang menentukan matlamat baru yang lebih tinggi. Ada tiga proses yang boleh dipakai untuk melakukan tatacara diri, iaitu memanipulasi faktor luaran, mengawasi dan menilai tingkah laku dalaman. Tingkah laku manusia merupakan hasil pengaruh timbal balik faktor luaran dan dalaman (Sang, 2008).
Faktor luaran mempengaruhi peraturan diri dalam dua cara, iaitu pertama, faktor luaran memberi tahap untuk menilai tingkah laku. Faktor persekitaran berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh peribadi, membentuk tahap penilaian diri seseorang. Melalui orang tua dan guru, serta pengalaman berinteraksi dengan persekitaran yang lebih luas, anak pembelajaran mengembangkan tahap yang boleh dipakai untuk menilai diri.  Kedua, faktor luaran mempengaruhi peraturan diri dalam bentuk pengukuhan. P ulangan asasnya tidak selalu memberi kepuasan, orang memerlukan insentif yang berasal dari persekitaran luaran. tahap tingkah laku dan pengukuhan biasanya bekerja sama, di mana ketika orang dapat mencapai tahap tingkah laku tertentu maka perlu pengukuhan agar tingkah laku yang sama menjadi pilihan untuk dilakukan semula. Faktor Dalaman dalam peraturan diri Bandura mengemukakan tiga bentuk pengaruh dalaman, iaitu pertama, pemerhatian diri , dimana individu harus mampu melihat prestasinya, walau tidak sempurna kerana individu cenderung menilai beberapa aspek tingkah lakunya dan mengabaikan tingkah laku yang lain. Kedua, proses penilaian tingkah laku adalah melihat kesesuaian tingkah laku dengan nilai peribadi, membandingkan tingkah laku dengan norma nilai tingkah laku orang lain, menilai berdasarkan pentingnya suatu aktiviti dan memberi pengiktirafan prstasi. Tahap peribadi berasal dari pengalaman-pengalaman memerhati model. Berdasarkan sumber model dan prestasi yang mendapat pengukuhan, maka proses kognnitif menyusun saiz-saiz atau norma yang sifatnya sangat peribadi kerana saiz tersebut tidak selalu selari dengan kenyataan. Sebahagian besar aktiviti perlu dinilai dengan membandingkannya dengan saiz luaran, boleh serupa  tahap norma, perbandingan sosial, perbandingan dengan orang lain atau perbandingan kolektif. serta yang ketiga, iaitu tindak balas diri dimana pada akhirnya berdasarkan pemerhatian dan pengadilan, individu menilai diri sendiri dan memberi ganjaran atau menghukum dirinya sendiri (Sang, 2008)
Efikasi diri bagaimana orang bertingkah laku dalam keadaan tertentu bergantung pada timbal balik  antara persekitaran dan keadaan kognitif, khususnya yang berkaitan dengan keyakinannya bahawa dia mampu atau tidak untuk melakukan tindakan yang memuaskan. Keberkesanan adalah penilaian diri, apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, betul atau salah, boleh atau tidak sesuaidengan yang dikehendaki.  Sumber Efikasi Diri Dalam pandangan Bandura, perubahan tingkah laku adalah perubahan jangkaan keberkesanan. Keberkesanan ini boleh diperoleh, diubah, ditingkatkan atau diturunkan melalui salah satu atau kombinasi empat sumber, iaitu pencapaian prestasi, pengalaman yang diwakili, pujukan sosial  dan keadaan emosi . Efikasi diri sebagai peramal tingkah laku Menurut Bandura, sumber pengawal tingkah laku adalah timbal balik  antara persekitaran, tingkah laku dan peribadi. Keberkesanan diri merupakan pembolehubah peribadi yang penting yang bila digabungkan dengan tujuan-tujuan tertentu dan pemahaman akan menjadi penentu tingkah laku di masa akan datang. Setiap individu mempunyai efikasi diri yang berbeza-beza pada keadaan yang berbeza, bergantung pada kemampuan yang dituntut oleh situasi yang berbeza, kehadiran orang lain serta keadaan fisiologi dan emosi individu tersebut.
Efikasi Kolektif, Bandura berpendapat bahawa individu berusaha mengawal kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi diri individu,tetapi juga keberkesanan kolektif. Efikasi kolektif adalah keyakinan masyarakat bahawa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Efikasi diri dan keberkesanan  kolektif bersama-sama saling melengkapi untuk mengubah gaya hidup manusia. Personaliti Dinamik menurut Bandura, motivasi adalah konstruk kognitif yang mempunyai dua sumber, gambaran hasil pada masa yang akan datang (yang boleh menimbulkan motivasi tingkah laku masa ini) dengan harapan kejayaan yang didasarkan pada pengalaman menetapkan dan mencapai matlamat. Dengan kata lain, harapan mendapatkan pengukuhan pada masa yang akan datang akan memotivasi individu untuk bertingkah laku tertentu. Selain itu,dengan menetapkan tujuan yang diinginkan dan mengevaluasinya,maka seseorang akan termotivasi untuk bertindak pada peringkattertentu. Menurut Bandura, pengukuhan boleh menjadi penyebab pembelajaran. Orang boleh pembelajaran dengan pengukuhn yang diwakilkan, jangkaan pengukuhan atau diluar pengukuhan. Perkembangan keperibadian menurut Bandura, kebanyakan pembelajaran terjadi tanpa pengukuhan yang nyata. Dalam kajian, individu boleh mempelajari tindak balas baru dengan melihat tindak balas orang lain, bahkan pembelajaran tetap berlaku tanpa ikut melakukan perkara yang dipelajari, serta model yang diamatinya juga tidak mendapat pengukuhan dari tingkah lakunya (Sang, 2008).
5.0              Kesimpulan
Secara rawaknya dapat disimpulkan bahawa ramai ahli psikologi mentafsirkan bahawa pembelajaran sebagai proses, melalui latihan atau pengalaman organisma, menghasilkan perubahan tingkah laku yang biasanya kekal.Boleh dirumuskan bahawa jenis-jenis pembelajaran boleh diklasifikasikan mengikut bentuk, bidang, cara dan peringkat. Walaubagaimanapun bidang pembelajaran sering berkait rapat antara satu sama lain. Banyak teori pembelajaran adalah dibentuk berasaskan kaji selidik secara saintifik, sama ada penyeledikan kuantitatif atau kualititatif. Oleh ahli psikologi behavioris, dan kognitif berasaskan kawalan. Manakala pembelajaran oleh ahli psikologi berpandukan pada kualititatif iaitu pemerhatian, kajian kes dan intibiu. Dapat disimpulkan Bandura adalah pelopor dalam bidang psikologi sosial yang disegani dengan idea-idea yang menarik dan mencakupi pelbagai lapisan masyarakat. Teori permodelan dan peniruan yang ditonjolkan memudahkan orang mempelajari tanpa melalui pengukuhan yang berulang kali.

Rujukan
Mohamed, M. N. (2001). Pengantar Psikologi - Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa Dan Tingkah Laku Manusia. Hulu Kelang: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.
Pajares F. (2004). Albert Bandura : Biographical Sketch. Retrieved November 15, 2014, from Stanford University - Department Psychology: http://stanford.edu/dept/psychology/bandura/bandura-bio-pajares/Albert%20_Bandura%20_Biographical_Sketch.html
Pasiak, T. (2009). Revolusi IQ, EQ, SQ. Batu Caves: PTS Millennia Sdn Bhd.
Pusat Rujukan Persuratan Melayu. (2014, November 15). Carian PRPM DBP Malaysia - Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Retrieved November 15, 2014, from Pusat Rujukan Persuratan Melayu: http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=pembelajaran
Rahil, M., & Habibah, E. (2008). Psikologi pendidikan untuk perguruan. Shah Alam: Karisma Publications Sdn Bhd.

Sang, M. S. (2008). Psikologi Pendidikan untuk Pengajaran & Pembelajaran. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.

INDUSTRIAL AND ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY

1.0              Pendahuluan.
Psikologi industri dan organisasi adalah merupakan satu cabang ilmu dalam psikologi, ianya boleh didefinisikan antaranya sebagai pembelajaran berkaitan perhubungan antara manusia dalam bidang pekerjaan (PsychoShare, 2014). Psikologi industri dan organisasi adalah satu bidang yang penting kerana ia adalah satu bidang yang penting kerana ia mengaplikasikan pengetahuan dalam bidang pekerjaan harian manusia. Ianya amat penting bagi negara-negara perindustrian yang baru seperti Malaysia. Melalui skop ini juga segala fenomena hubungan manusia dengan tempat kerjanya dan segala permasalahan yang ada kaitan dengan alam pekerjaan dapat di kenalpasti, dikaji dan diatasi. Keduanya adalah di anggap penting dan tidak boleh diketepikan. Manusia di anggap komponen penting kerana manusialah yang mengendalikan semua urusan kerja dari peringkat bawahan hingga atasan iaitu daripada buruh kasar hingga ke peringkat eksekutif. Ianya bermula dari perkhidmatan hingga pembuat dasar yang akan membentuk dan menentukan aliran kehidupan manusia lain. Manusia tidak boleh  di anggap sebagai robot atau alat sistem birokrat yang menjalankan kerja semata-mata (Chong, 2015; Mohamed, 2001).
Setiap manusia itu mempunyai personaliti atau keperibadian yang berbeza dan ada masanya ianya boleh mengganggu perlaksanaan sesuatu kerja. Telah sedia maklum manusia itu punya emosi dan perasaan yang berbeza-beza mengikut keadaan dan masa. Ianya akan mempengaruhi tindakan dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini meletakkan kesalahan pada manusia semata-mata adalah tidak betul kerana manusia itu sendiri tidak bersifat sempurna, pasti ada cacat dan celanya ketika melaksanakan tugas. Bidang psikologi industri dan organisasi ini akan memberi lebih tumpuan kepada perhubungan yang dinamik antara manusia dan bidang kerjanya juga memahami segala permasalahan manusia dalam ruang lingkup kerjanya. Pakar-pakar dalam bidang psikologi industri dan organisasi mencari cara atau jalan yang bersesuaian untuk membolehkan manusia wujud dengan baik ditempat ia mencari rezeki. Mencari jalan yang terbaik untuk penyesuaian yang dimanik untuk melahirkan satu tempat yang kondusif bagi mereka menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan amanah dan gembira. Tempat kerja bukan tempat untuk menjadikan manusia itu seperti mesin yang mempunyai butang “on” dan “off” (Mohamed, 2001; Chong, 2015) Menurut Society for Industrial and Organisational Psychology (SIOP) sejarah psikologi industri dan psikologi ini bermula pada awal 1900Masihi  hingga 1960Masihi tetapi ianya berlaku penambaikan dari semasa ke semasa dengan perkembangan teknologi yang moden. Banyak teknologi-teknologi baru yang muncul dari sehari ke sehari dan ini menjadi cabaran bagi mereka yang berada di dalam bidang ini (Chong, 2015).
2.0              Sejarah utama dalam psikologi industri dan organisasi.        
Menurut sejarah bidang psikologi industri dan organisasi ini mempunyai sejarah yang pendek berbanding dengan bidang psikologi-psikologi yang lain.  Ianya mula digunakan dalam perang dunia pertama iaitu sekitar tahun 1917 dalam pemilihan dan penempatan askar yang dilantik. Pada tahun 1919 Syarikat Scott adalah syarikat perunding pertama yang memberi tumpuan kepada penempatan, latihan dan penyelidikan dalam psikologi industri dan organisasi. Pada tahun 1925 pakar-pakar psikologi mula memberikan tumpuan kepada hal-hal motivasi, komunikasi dan tindakan manusia dalam kelompok mereka. Dan ianya terus berkembang dari semasa ke semasa. Kajian Hawthrone (1935) dilakukan disebuah kilang elektrik di Illinois untuk mengkaji kaitan antara corak kerja dengan suasana fizikal sesuatu tempat itu. Penyelidik Elton Mayo antara lain memerhati kaitan antara produktiviti seseorang pekerja dalam pelbagai suasana antaranya seperti cahaya, bising, kelembapan, suhu dan perkara yang mengganggu keselesaan seseorang pekerja. Dalam hasil kajian tersebut mendapati persekitaran tempat kerja memberi kesan kepada produktiviti seseorang pekerja. Kajian Hawthrone ini menjadi pelopor dalam bidang psikologi industri untuk melakukan penyelidikan secara berterusan dan sistematik (Chong, 2015; Mohamed, 2001).
Pada tahun 1939 satu kamus berkaitan tentang analisis pekerjaan yang merangkumi 12,000 bidang pekerjaan iaitu Dictionary of Occupational Title (DOT). Dalam tahun 1940 dalam Perang Dunia Kedua Bingham dan Yerkes membangunkan ujian pemilihan untuk diaplikasikan semasa pemilihan tentera.  Tumpuan diberi kepada keselesaan diruang kerja dalam tahun 1945 mula mencatat sejarah, ianya memberi tumpuan kepada bidang psikologi kejuruteraan dan ergonomik.Manakala APA Division 14 telah ditubuhkan (Society for Industrial and Organisational Psychology : SIOP) dalam tahun 1946. Manakala dalam tahun 1964 satu akta diluluskan di Amerika Syarikat yang mendraftkan berkaitan isu-isu keadilan dan menangani isu-isu diskriminasi. Dalam tahun 1960an juga psikologi organisasi telah dimulakan untuk membuat kajian berkaitan proses-proses yang dinamik yang akan wujud dalam suasana kerja yang kondusif (Chong, 2015; Mohamed, 2001).  
Di Malaysia sendiri bidang psikologi industri berkembang agak pesat,Bahagian Psikologi, Jabatan Antropologi dan sosiologi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah menjadi pelopor bagi menawarkan bidang psikologi industri dan organisasi dalam sesi 1975/1976. Kursus-kursus ini telah diikuti oleh universiti-universiti lain di Malaysia selepas itu. Bidang-bidang yang ditawarkan seperti Psikologi Industri dan Organisasi, Pengurusan Personelia, Hubungan Manusia dalam Pentadbiran, Kaunseling dalam pengurusan dan Gelagat Organisasi dan kesemua bidang ini telah dibuat penyepaduan ke dalam program-program ijazah yang ditawarkan. Psikologi industri dan organisasi juga telah diperkenalkan dan diperbesarkan oleh beberapa badan profesional dan kerajaan di Malaysia antaranya Insitut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Institut Perguruan Malaysia dan Pusat Daya Pengeluaran Negara (PDPN). Negara akan dapat manfaat yang besar apabila ianya digunakan secara meluas (Mohamed, 2001).
Penekanan dalam bidang psikologi industri dan organisasi ini bukan sahaja kepada permasalahan kepada pekerja dan situasi tempat kerja tetapi ia juga mencakupi tentang masalah komunikasi antara sesama pekerja, perkerja dengan majikan, sesama majikan juga antara industri dan pengguna. Masalah-masalah yang timbul ini menyebabakan satu bidang khas diwujudkan iaitu kaunseling. Dimana ianya memainkan peranan untuk memperbaiki hubungan sesama manusia yang berada dalam industri. Ianya mempunyai skop yang luas dimana bidang ini memberi motivasi dan menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi ini termasuklah tekanan, keselamatan, waktu bekerja dan disiplin yang perlu dipatuhi. (Zafir, Mohd Hizam, & Fazilah, 2012; Mohamed, 2001)

3.0              Profesion psikologi industri dan organisasi.
Industri didefinisikan sebagai suatu kegiatan pemprosesan bahan mentah menjadi barang siap dan mempunyai nilai tambah untuk menjana pendapatan dan keuntungan. Industri berasal daripada bahasa latin industria yang bermaksud buruh atau tenaga kerja. Manakala organisasi adalah satu sistem yang ada di dalam sesuatu tempat yang melibatkan bebeberapa bahagian di dalam dan persekitarnnya yang mempunyai kaitan antara satu sama lain. Menurut Robert dan Counter (2007) mendefinisikan organisasi sebagai satu kolektif yang dirancang oleh dua orang atau lebih yang mengandungi pembahagiaan buruh dan autoriti berhireraki untuk mencapai matlamat secara bersama. Organisasi mencakupi elemen-elemen seperti manusia, struktur dan matlamat. Manusia dikelompokkan dalam cara tertentu diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas dan operasi sesuatu organisasi. Manusia ini akan diletakkan di dalam struktur yang berkaitan bagi memudahkan menguruskan mereka. Kemudian barulah matlamat akan dapat dicapai dengan perstrukturan yang baik dan betul. Dalam bahasa mudahnya organisasi itu adalah satu sistem yang merangkumi pelbagai akviti manusia seperti sumber semulajadi, modal dan bahan. Kepelbagaian aktiviti akan memenuhi matlamat individu melalui interaksi dengan persekitaran (Zafir, Mohd Hizam, & Fazilah, 2012; Mohamed, 2001).
Psikologi adalah satu bidang yang penting dan semakin berkembang dalam kelompok manusia atau masyarakat ini kerana psikologi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu disiplin kajian dan menguruskan secara saintifik tingkahlaku manusia. Kerjaya dalam bidang psikologi ini memerlukan seseorang individu itu mempunyai kebolehan serta kemahiran dan pengetahuan yang boleh menyelesaikan permasalahan manusia. Ia adalah satu bidang yang luas dan mempunyai pengkhususan tertentu mengikut keperluan, profesion psikologi industri dan organisasi ini memainkan peranan dalam bidang yang berkaitan dengan industri dan organisasi (Mohamed M. N., 2001; Chong, 2015). Masalah hidup manusia berpunca daripada dorongan hati dalam pengertiannya yang halus atau ‘non physical’ ke arah yang bercanggah dengan peraturan-peraturan dan etika yang dilandaskan oleh norma-norma kehidupan. Hati yang jahat menjadikan akal beroperasi bagi memenuhi cita-citanya (Yatimah & Mohd Tajudin , 2011). Perbuatan-perbuatan ini menyebabkan konflik di dalam dirinya. Sebagai contoh dalam bidang pekerjaan jika pekerja itu gagal mengawal hati dan jiwa maka ahli psikologi industri dan organisasi memainkan peranan untuk mendekati pekerja-pekerja ini dan menyelesaikan masalah.
Dalam psikologi industri dan organisasi ini terbahagi kepada beberapa cabang mengikut bidang tugas yang dipertanggungjawabkan. Psikologi personel bertanggungjawab dalam pemilihan dan penilaian prestasi pekerja. Ianya merangkumi dalam mengambil pekerja yang sesuai dengan dengan tugasan yang diberikan, memberi latihan kepada pengkhususan kerja yang kompleks agar dapat diselaraskan dengan visi dan misi organisasi dan penilaian dilakukan secara berterusan. Bagi pemilihan melalui penilaian psikologi ianya untuk menapis calon-calon pekerja bagi syarikat-syarikat tertentu yang mengamalkan ujian ini. Ujian-ujian psikologi diberikan kepada mereka seperti ujian, minat, sikap, kebolehan, personaliti, kecekapan motor, kecelaruan tingkahlaku, kecerdasan fikiran dan masalah jiwa. Ujian standard boleh digunakan untuk memilih pekerja. Tidak dinafikan akan timbul pelbagai masalah dalam pemilihan ini termasuk tanpa sengaja melakukan diskriminasi terhadap sesuatu golongan contohnya bagi mereka yang mengalami kecacatan kekal dan keupayaan mereka diragui untuk mengalas tanggunjawab kerja yang diamanahkan nanti.  Mengadakan temuduga dengan pekerja yang memohon jawatan yang ditawarkan. Memeriksa latar belakang dari segi pendidikan dan kemahiran yang pekerja itu miliki. Adakah ianya memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan (J.Trump, 2014; Mohamed M. N., 2001; PsychoShare, 2014).  
Satu cabang lagi adalah memotivasikan pekerja, ada beberapa konsep yang perlu difahami dalam memotivasikan mereka antaranya pekerja perlu dimasukkan ke dalam semua proses dan semua langkah yang terlibat. Kata kuncinya adalah kerja berpasukan bukan hierarki. Setiap mereka perlu dilayan sebagai individu, sentiasa mengakui kepentingan mereka dan tunjuk hormat kepada mereka. Melayan mereka sebagai seorang manusia, seterusnya baru melayan mereka sebagai pekerja. Dorong mereka melakukan kerja yang terbaik, setelah itu berikan mereka pengiktirafan dan ganjaran. Semua orang akan  memberi respons positif kepada jangkaan. Apabila mereka dilayan sebagai orang yang berkemahiran dan cerdik serta membiarkan mereka bekerja mengikut cara mereka tersendiri pasti mereka akan melakukan yang terbaik kerana mereka mendapat kepuasan dari hasil kerja mereka (Mary & David, 2012; Hill, 2012; Carnegie, 2013).
Suasana tempat kerja memainkan peranan bagi penghasilan produk. Suasana yang kondusif akan memberi keselesaan kepada pekerja. Dan sebagai seorang psikologi industri dan organisasi mereka perlu memastikan persekitaran kerja tidak mengganggu tumpuan kerja mereka. Kenalpasti segala punca masalah dan berbincang dengan pihak pengurusan untuk menyelesaikan masalah. Contoh pekerja dibiarkan bekerja dalam kecerahan yang sederhana sedangkan mereka perlu yang kecerahan yang tinggi untuk memeriksa kualiti produk yang akan dikeluarkan. Ini akan menyebabkan pekerja mengalami keadaan tidak selesa dan tertekan kerana sukar untuk memeriksa kualiti produk mengikut piawaian yang ditetapkan oleh syarikat (Mohamed M. N., 2001; Hill, 2012).
Bidang psikologi kejuruteraan, kita melihat bagi suasana tempat kerja, peralatan dan perkakasan kerja yang bersesuaian dengan mesin dan manusia. Ia juga dikenali sebagai ergonomik (ia adalah satu cabang sains yang akan diterangkan dalam tajuk psikologi industri dan organisasi di anggap sains). Cabang psikologi ini bertujuan untuk menyesuaikan suasana fizikal tempat kerja serta peralatan perkakasan dengan manusia. Penyesuaian ini perlu dilakukan secasa dinamik untuk lebih memudahkan kerja kepada manusia daripada memaksa pekerja menyesuaikan diri dengan mesin. Kemalangan dan keselamatan kerja adalah saling berkait kerana adalah mustahil tidak berlaku kemalangan dalam tempat kerja. Oleh itu langkah-langkah keselamatan perlu diambil dan orang yang dipertanggungjawabkan perlu memastikan tempat kerja yang selamat. Mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, memantau setiap pekerja mematuhi arahan keselamatan untuk mengelak kemalangan. Dalam hal ini kemalangan boleh berlaku bila-bila masa akibat kecuaian pekerja itu sendiri atau organisasi. Langkah-langkah keselamatan adalah berbeza mengikut industri yang dijalankan (Mohamed M. N., 2001; Chong, 2015; Zafir, Mohd Hizam, & Fazilah, 2012).
Sepatutnya tempat kerja adalah tempat yang selamat untuk bekerja mencari rezeki tetapi ia akan menjadi tempat yang merbahaya apabila mengalami tekanan jiwa semasa melakukan kerja.  Tekanan ini boleh berlaku daripada pelbagai sudut antaranya gangguan seksual oleh rakan sekerja, kerja lebih masa yang melebihi kemampuan diri, gaji yang tidak mencukupi dan masalah peribadi. Oleh itu pihak pengurusan perlu menyediakan orang yang pakar dalam bidang ini untuk membantu menyelesaikan konflik yang dialami oleh pekerja mereka. Tekanan kerja yang melampau boleh menjejaskan prestasi pekerja dan secara tidak langsung melibatkan keuntungan sesebuah organisasi juga turut terjejas (Donald J. & Robert T., 2006; Carnegie, 2013; Mary & David, 2012)

4.0              Psikologi industri dan organisasi di anggap sains.
Psikologi Industri dan organisasi ini adalah salah satu bidang yang dikategorikan sebagai sains kerana kajian-kajian yang dilakukan adalah secara sistematik dalam membuat pemerhatian, mengupas,  menjangka dan memberitahukan tentang tingkah laku manusia secara ilmiah. Dapat di lihat dan diterangkan sebelum ini bahawa psikologi industri adalah pengaplikasian prinsip-prinsip dan teori-teori psikologi dalam industri untuk tujuan penyelidikan, perundingan dan pengembangan dengan tujuan memperbaiki hubungan manusia dalam alam pekerjaan. Goldenson (1984) menulis bahawa psikologi industri dan organisasi adalah satu kajian tentang kehidupan manusia yang berkaitan dengan bidang kerja, dan aplikasi pengetahuan tentang perlakuan manusia kepada masalah yang timbul dalam bidang tersebut. Beliau juga menulis bahawa perkara-perkara yang perlu dikaji adalah pemilihan pekerja dan latihan personel, situasi kerja, kemalangan dan keselamatan kerja, analisis perkerjaan yang dilakukan dan kepuasan melakukan kerja. Jelas di sini bahawa psikologi industri adalah salah satu bidang sains kerana ia mengkaji secara saintifik hasil perolehan dari data-data yang dikumpulkan (Mohamed M. Y., 2002; Mohamed M. N., 2001).
Modus operandi dalam psikologi industri menurut Mc Cormick dan Ilge adalah mengenalpasti masalah yang perlu diatasi, penggunaan pelbagai kaedah untuk mengumpul dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hasil daripada kajian akan dikenalpasti dan seterusnya diaplikasikan hasil tersebut dalam penyelesaian masalah. Secara ringkasnya psikologi industri dan organisasi adalah penglibatan masalah perlakuan antara pekerja dan organisasi. Ianya berkaitan dengan kepuasan melakukan kerja dan tekanan yang dialami, masalah kesatuan sekerja, kepemimpinan dan pengaruh, dinamika kumpulan, prejudis dan diskriminasi dalam sesebuah organisasi, penawaran latihan dan membangunkan kerjaya yang diceburi (Mohamed M. N., 2001)
Ergonomik atau psikologi kejuruteraan ialah satu bidang sains yang bermula pada penghujung tahun 1940. Sains yang menyumbang kepada asas pengetahuan ergonomik adalah terdiri daripasa antropometri dan anatomi, bio-mekanik, sains kejuruteraan dan sains fizikal, fisiologi, psikologi, matematik, statistik dan juga disiplin pengurusan. Definisi ergonomik terbahagi kepada tiga era iaitu semasa era peperangan dan revolusi perindustrian ia didefinisikan sebagai penambahbaikan peralatan dan teknologi yang menjurus kepada keselamatan dan keuntungan organisasi. Pada era pertengahan pula definisinya semakin meluas dimana ia diaplikasikan selari dengan kesedaran pengguna yang produk berkualiti akan memberi kebaikan kepada mereka. Aplikasi ini merangkumi penambahbaikan produk dan teknologi yang mesra pengguna. Manakala era terkini, definisi ergonomik memberi tumpauan kepada ergonomik kognitif, interaksi manusia dengan komputer, rekabentuk organisasi, fisiologi kerja, bio-mekanik, kejuruteraan, kesihatan industri dan rawatan pekerjaan. Di mana kajian juga dibuat dalam bidang pembuatan keputusan, persepsi individu dan kelakuan organisasi. Dalam kamus Webster (1988) mendefinisikan ergonomik sebagai kajian rekabentuk peralatan yang bertujuan meminimumkan kesakitan dan ketidakselesaan. Ia juga dikenali sebagai faktor kemanusiaan dan kejuruteraan manusia. Ia adalah hubungan manusia dan mesin (Zafir, Mohd Hizam, & Fazilah, 2012; Mohamed M. N., 2001; Chong, 2015).


5.0              Kesimpulan
Berbagai masalah muncul ditempat kerja, dan permasalahan ini perlu dikenalpasti dan di atasi dengan kadar segera. Cara ini merupakan satu kaedah penting dalam menjamin produktiviti yang tinggi dalam sesebuah organisasi. Perlaksanaan ini boleh dilakukan apabila tenaga kerja dan organisasi berkerjasama mengatasi permasalahan ini. Tetapi adakalanya jalan penyelesaian sukar untuk dicari, dan pelbagai kaedah dan teori akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Oleh itu seorang ahli psikologi industri dan organisasi perlu diwujudkan sebagai pemudah cara apabila timbul satu-satu isu di dalam sesebuah organisasi. Dengan ini khidmat kaunseling perlu dilantik oleh pihak pengurusan untuk membantu pekerja yang mempunyai masalah dan menyelesaikannya. Komunikasi yang berkesan daripada pihak ketiga biasanya lebih mudah untuk menyelesaikan satu-satu isu antara pekerja dan organisasi. Tugas ahli psikologi industri dan organisasi adalah untuk mengenalpasti masalah yang sering berlaku dan mencari punca dimana masalah itu berlaku. Bidang psikologi industri dan organisasi mempunyai skop yang luas. Ia bukan sahaja membantu untuk menyelesaikan masalah tertentu tetapi juga dalam hal pemilihan pekerja, menyediakan ruang kerja yang kondusif, menilai prestasi pekerja dan hal-hal yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dan organisasi. Ini menjadikan betapa pentingnya pengkhususan dalam bidang psikologi industri dan organisasi ini. Ilmu pengetahuan jiwa dan tingkahlaku manusia itu penting dan ia adalah dapatan hasil-hasil kajian sebelum ini melalui kajian-kajian yang dijalankan kerana psikologi industri dan organisasi itu adalah sains (Donald J. & Robert T., 2006; Mohamed M. N., 2001; Hill, 2012)

                                                            Jumlah patah perkataan +/- 2700 patah perkataan
Rujukan :-
Carnegie, D. (2013). The Leader In You - Edisi Bahasa Melayu. Batu Caves: PTS Professional Sdn Bhd.
Chong, K. (2015). ABPS3203 - Industrial and Organisational Psychology. Seri Kembangan: Open University Malaysia.
Donald J., T., & Robert T., K. (2006). Why we want you to be rich. USA: Rich Publishing.
Hill, N. (2012). Think & Grow Rich - 65th Edition. Singapore: Advantage Quest Publication.
J.Trump, D. (2014). Think Like A Champion - Edisi Bahasa Melayu. Batu Caves: PTS Professional Sdn Bhd.
Mary , B., & David, C. (2012). Rahsia Pengurusan Warren Buffet - Edisi Bahasa Melayu. Batu Caves: PTS Professional Sdn Bhd.
Mohamed, M. N. (2001). Pengantar Psikologi - satu penegenalan asas kepada jiwa dan tingkah laku manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohamed, M. Y. (2002, 03 09). Utusan Online : Pendidikan - Psikologi : Peluang terbuka luas. Retrieved November 15, 2015, from Laman web rasmi Utusan Online: http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2002&dt=0309&sec=Pendidikan&pg=pe_05.htm
PsychoShare. (2014, April 4). Psikologi Industri Dan Organisasi. Retrieved November 04, 2015, from Laman Web PsychoShare: www.psychoshare.com/file-139/psikologi-industri-dan-organisasi/psikologi-industri-dan-organisasi.html
Yatimah , S., & Mohd Tajudin , M. (2011). Teori Kaunseling Al-Ghazali. Batu Caves: PTS Islamika Sdn Bhd.

Zafir, M., Mohd Hizam, H., & Fazilah, M. (2012). Pengurusan Organisasi Edisi Kedua. Petaling Jaya: Cengage Learning.

Hubungan teraputik

1.0        Pendahuluan.
            Menurut Akta Kaunselor 1998 (Akta 580), kaunseling adalah satu proses dimana wujud perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dijalankan oleh kaunselor profesioanal bagi mendapatkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien, perkara yang baik merangkumi semua aspek secara sukarela dan penyesuaian itu berterusan  sepanjang hayat klien. Ia adalah proses dua hala yang dilakukan antara kaunselor dan klien. Kaunselor orang yang bersifat terbuka, kerana ia perlu mendengar dan memahami, membantu klien tentang dirinya, menolong klien mendapatkan gambaran yang jelas berkaitan dengan masalah, melaksanakan secara perkongsian cerita, meluahkan perasaan, mendapatkan maklumat atau pengetahuan baru hasil komunikasi dengan kaunselor. Kaunseling terbahagi kepada beberapa jenis iaitu individu, kelompok, keluarga, kerjaya dan perkahwinan. Hubungan kaunseling adalah berbeza dengan hubungan biasa, ia adalah satu perhubungan yang profesional kerana ia berorientasikan “menolong” dan bukan secara paksaan. Ia memerlukan seorang kaunselor dapat mewujudkan kepercayaan, ambil berat, sikap prihatin dan komitmen. Sikap ini akan menjadikan suasana teraputik yang membolehkan klien bersedia untuk berubah tanpa dipaksa (KPWKM, 2016; Pasiak, 2009).
            Hubungan yang diwujudkan adalah hubungan interpersonal yang bermakna hubungan antara perseorangan. Ianya berlaku secara lisan dan bukan lisan. Kemahiran berkomunikasi yang berkesan ialah kebolehan bertutur dengan jelas, tepat serta perasaan empati. Oleh itu seorang kaunselor perlu ada ciri-ciri pertuturan yang baik iaitu bertutur dengan penggunaan kepelbagaian nada. Suara yang bertenaga, tatabahasa yang betul, perkataan yang tepat, mudah difahami, penghentian sejenak yang efektif, serta nadanya penuh dengan perasaan yang menarik perhatian orang yang berkomunikasi. Carl Rogers telah menghuraikan bahawa penerimaan dan kemesraan seseorang kaunselor merupakan faktor penting dalam membina hubungan interpersonal dengan kliennya. Menurut beliau, suasana hubungan yang baik dapat digambarkan daripada kemesraan dan perasaan kasih sayang seseorang kaunselor semasa perjumpaan dengan kliennya. Perkara ini dapat di lihat dari air mukanya yang ikhlas, manis dan nada kata-kata lembut yang digunakan untuk menyakinkan kliennya bahawa kesediaan dan kerelaan kaunselor yang dijumpai akan membantunya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut Rogers lagi empati adalah perihal merasai dunia peribadi orang seolah-olah dunianya, atau secara ringkasnya berusaha untuk bertindak balas secara berperasaan empati bermakna berusaha menunjukkan kepada orangnya bahawa dia sedang memberi perhatian, dan mendengar serta berusaha memahami perasaannya (Canfield, 2012; Sang, 2010).         
2.0        Definisi Hubungan Teraputik.
            Hubungan bermaksud menghubungkan antara dua orang atau lebih untuk proses pengenalan untuk memudahkan kedua pihak berinteraksi. Hubungan bukan sahaja secara formal tetapi bukan formal manakala menurut kamus dewan bahasa dan pustaka teraputik bukan rawatan tetapi pendekatan, bukan sesuatu tetapi yang membantu menenangkan fikiran seseorang dan memberikan ketenangan, ia adalah satu cabang perubatan yang berkaitan dengan rawatan penyakit. Ini bermaksud hubungan teraputik dalam kaunseling adalah satu perhubungan yang berteraskan kepada kekepercayaan dan kejujuran beretikakan kepada kerahsiaan untuk membantu menyelesaikan masalah klien. Ia bukan memberi nasihat, menilai atau menghakimi, cubaan untuk mengenepikan masalah klien, mengharapkan klien untuk bertingkahlaku seperti beliau apabila berhadapan dengan masalah yang serupa, melibatkan perasaan dengan klien dan menilai masalah klien dengan nilaian sendiri.    Sebaik-baik kaunselor menerima klien tanpa sebarang prasangka kerana ia adalah di larang. Tidak dinafikan, peranan gambaran awal atau “first impression” banyak mempengaruhi persepsi kita pada orang lain. Namun begitu, kaunselor perlu mengawal diri supaya tidak menggunakan gambaran awal ini bagi mempengaruhi proses kaunseling selanjutnya. Menurut model kaunseling Al-Ghazali, kaunselor akan membina hubungan yang baik dan mesra dengan klien supaya klien berasa selesa atau tidak tertekan. Kaunselor perlu mempamerkan sikap hormat pada klien. Peranan kaunselor pada peringkat membina hubungan adalah penting. Kaunselor seharusnya dapat menyelami hati dan perasaan klien, malah dapat membangkitkan kesedaran dalam diri klien untuk cekal menghadapi masalah yang sedang dihadapinya sedikit demi sedikit. Dalam proses kaunseling, kaunselor diharapkan dapat menzahirkan keyakinan kepada diri klien tentang betapa pentingnya kita kembali yang benar. Peranan kaunselor ini juga adalah sebagai seorang mentor yang dapat memberi bimbingan dan sokongan psikologi. Hubungan sebegini dapat meningkatkan lagi tahap keyakinan diri klien disamping mengukuhkan lagi hubungan baik antara kaunselor dan klien (Mohamed, 2001; Sang, 2010).  
            Secara ringkasnya hubungan teraputik adalah hubungan dua hala antara kaunselor dengan klien, ianya bukan hubungan sosial tetapi hubungan yang penuh tanggungjawab untuk proses penyelesaian masalah klien. Peringkat membina hubungan adalah elemen yang paling penting dan utama, tidak mengira teori kaunseling yang digunakan. Contohnya Peringkat Terapi Adler merangkumi 12 peringkat dan peringkat pertama adalah peringkat hubungan-empati dimana peringkat ini membina hubungan dengan klien melalui penggunaan kemahiran empati. Ahli terapi/kaunselor dikehendaki menunjukkan kefahaman, mesra, penerimaan dan perasaan empati, serta idea yang boleh membantu klien mengatasi masalah (Sang, Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling, 2010).

3.0        Bagaimana hubungan teraputik memberikan kesan positif dalam proses kaunseling berdasarkan ahli teori atau pakar kaunseling.
            Menurut Carl Rogers, seorang kaunselor perlu mempunyai sifat-sifat empati dan memahami, menerima tanpa syarat, mesra dan penyayang serta jujur dan kongruen. Sifat-sifat ini jelas mengambarkan perkara yang positif dan sudah semestinya ia akan memberi kesan yang positif. Menurut Al-Ghazali kehadiran kaunselor dalam sesi perhubungan mempengaruhi jiwa orang yang berhadapan dengannya. Kaunselor yang bersedia mendengar dan menjiwai kliennya dapat membentuk perhubungan terapi dengan tenang, jelas dan matang. Klien datang dengan harapan yang tinggi dan melihat kaunselor sebagai seorang mentor, guru dan pakar rujuk yang dapat menunjukkan jalan ke arah kebaikan. Mereka menaruh kepercayaan kepada kaunselor yang dianggap seorang yang berintegriti dan bijaksana serta mahir dalam bidangnya bagi memulihkan jiwa klien yang sudah lemah dan rapuh. (Yatimah & Mohd Tajudin, 2011)
            Manakala menurut Maslow keperluan asas dan keperluan keselamatan, kasih sayang dan penghargaan kendiri manusia hendaklah dipenuhi sebelum manusia bersedia menceburi diri dalam hierarki kesempurnaan kendiri, maklumat dan estetik. Menurut teori ini keberkesanan kaunseling bergantung kepada setakat mana keperluan-keperluan klien dapat dipenuhi. Aplikasi Teori keperluan Maslow dalam kaunseling menyatakan bahawa kaunselor perlu mengambil langkah-langkah yang tertentu untuk membina hubungan teraputik. Antaranya, menjadikan suasana bilik kaunseling kondusif dengan menjalankan sesi kaunseling agar klien akan berasa seronok, gembira, harmoni dan selamat melibatkan diri di dalamnya. Kaunselor mestilah bersifat penyayang untuk memenuhi keperluan kasih sayang. Memupuk nilai penghargaan kendiri klien serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai supaya berusaha bersungguh-sungguh melibatkan diri dalam sesi kaunseling. Merancang aktiviti motivasi mengikut kebolehan klien dengan tujuan meningkatkan keyakinan mereka dan meningkatkan peluang memenuhi keperluan penyuburan mereka, iaitu kesempurnaan kendiri, memperoleh ilmu pengetahuan dan mempunyai kemahiran, menikmati dan menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya klien memahami diri, melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti sosial, dan seterusnya menentukan arah hidup dan masa depan sendiri yang terbaik. Manakala dalam proses kaunseling tingkah laku pula membina hubungan kaunselor dan klien adalah penting untuk kejayaan perlaksanaan proses kaunseling, antara sebab-sebab penting adalah kaunselor dan klien bersama-sama menyetujui tentang matlamat yang telah ditetapkan dalam proses kaunseling. Sasaran perlu ditetapkan bersama dan diubahsuai dari semasa ke semasa. Hubungan yang teraputik boleh mengurangkan peluang keciciran klien dan hubungan yang mesra meningkatkan semangat kerjasama yang seterusnya membawa hasilan yang baik (Idris, 2009; Sang, 2010).
            Terapi Rasional Emotif behavioral(Teori REBT) dipelopori oleh Albert Ellis (1913-2007) yang merangkumi tiga komponen utama iaitu kognitif, emotif dan behavioral yang berkaitan rapat dengan pengalaman manusia. Beliau berpendapat manusia mempunyai pemikiran rasional dan tidak rasional. Pemikiran tidak rasional merupakan punca asas yang membawa gangguan psikologikal. Menurut beliau juga, kepercayaan yang tidak rasional atau tidak logik adalah diwarisi dari generasi ke generasi dan diterima sebagai panduan hidup tanpa keraguan. Terapi REBT ini bermatlamat membantu klien memeperkembangkan pemikiran rasional dan logik melalui galakan mereka memikir dan memahami pemikiran tidak rasional yang diwarisi masa lalu adalah punca utama yang membawa masalah psikologikal masa kini. Klien di bimbing untuk melihat dan menganalisis peristiwa yang diaktifkan dan gangguan emosi yang dialami. Ianya akan berjaya apabila klien benar-benar memahami punca asas yang menimbulkan gangguan emosi ialah kepercayaan yang tidak rasional yang mereka warisi pada masa dahulu dan harus berusaha mengikisnya dengan gentian kepercayaan rasional dan logik. Proses kaunseling mempunyai empat peringkat iaitu yang pertama membina hubungan kaunselor dan klien dengan teknik mendengar secara empatik dan membina iklim yang kondusif. Yang kedua membimbing klien supaya mendedahkan tingkah laku emotif dan behavioral dibawah Sistem Model ABC (Activating, Belief, Consequences). Ketiga, Kaunselor membantu klien membezakan kepercayaan rasional dan tidak rasional, memahami bagaimana kepercayaan rasional membawa hasilan positif  manakala kepercayaan tidak rasional membawa hasilan negatif dan terakhir keempat, menggunakan teknik pertikai dari semasa ke semasa untuk melatih klien mencabar kepercayaan tidak rasionalnya. Jelas dengan contoh proses kaunseling diatas menunjukkan membina hubungan teraputik adalah perkara pokok untuk keberhasilan setiap sesi kaunseling (Sang, 2010).
            Kemahiran berempati merupakan salah satu faktor penentu kejayaan mencapai objektif kaunseling yang ditetapkan. Disamping faktor-faktor penentu yang lain iaitu kemahiran berkomunikasi dan kemahiran mendengar. Ia akan mengelakkan kekeliruan dan salah faham antara klien dan kaunselor. Untuk mencapai objekif komunikasi yang berkesan hubungan diantara orang berkomunikasi merupakan syarat yang penting. Hubungan yang baik tidak boleh secara paksaan. Ia dijalin dengan teknik yang sesuai, iaitu kemahiran seseorang digunakan untuk menyakinkan orang bahawa dia memang ikhlas, sudi serta mampu membantu. Secara ringkas, berusaha untuk bertindak balas secara berperasaan empati bermakna berusaha menunjukkan kepada orangnya bahawa dia sedang memberi perhatian, dan mendengar serta berusaha memahami perasaannya. Di dalam sesi perbincangan, berperasaan empati merupakan kemahiran pemimpin menghayati dunia subjektif orang lain seolah-olah sebagai dunianya sendiri. Dengan berperasaan empati ini, hubungan baik diantara orang akan terus dijalin dan dikekalkan sepanjang proses komunikasi (Sang, 2010; Singh, 2010).
            Menurut kaunselor-kaunselor dan Carl Rogers, seorang kaunselor perlu mempunyai empat sifat ini iaitu penerimaan dan kemesraan, tidak menghakimi, kesejatian dan ketepatan. Kaunselor harus menerima klien tanpa syarat dan penuh kerelaan. Suasana teraputik dapat digambarkan daripada keikhlasan semula jadi kaunselor yang dapat menerima kliennya. Hal ini dapat dilihat daripada air mukanya yang ikhlas mesra dan kata-kata yang menyakinkan klien tentang kejujurannya membantu. Dengan ini, klien akan bercerita dengan bebas segala isihatinya. Untuk menambahkan kemesraan, semasa klien masuk, kaunselor boleh jemput klien untuk mengalu-alukannya masuk. Dengan cara layanan demikian, klien merasa senang hati, selamat dan mesra bersama-sama kaunselor. Tidak menghakimi, kaunselor bukanlah pengadil ataupun  hakim. Kaunselor hendaklah memerhati setiap pergerakan dan ucapan yang disampaikan klien dengan teliti. Kaunselor tidak boleh membuat atau mengambil keputusan melainkan telah mendapat bukti-bukti dan keterangan yang lengkap. Contoh; seorang klien datang dan memberitahu bahawa dia bergaduh dengan suaminya. Di sini, kaunselor tidak boleh menghakimi klien ini sebagai kurang ajar. Ia perlu mempunyai bukti-bukti yang kukuh sebelum membuat tanggapan. Kesejatian adalah sifat seorang kaunselor yang sentiasa ikhlas dan benar semasa menjalankan sesi kaunseling, iaitu tidak berpura-pura dan tidak menunjukkan keinginan menguasai hubungan kaunseling tersebut. Keadaan ini hendaklah dikawal dan diamati di dalam kelakuan, pertuturan, dan sikap kaunselor. Kepercayaan klien akan wujud jika sikap kaunselor selari dengan sikap klien. Oleh itu, kaunselor harus berterus terang dengan klien tanpa menyembunyikan perasaan dan bertindak tegas. Elakkan sama sekali sikap berpura-pura, menyembunyikan kenyataan dan tidak jujur. Carl Rogers berpendapat, sekiranya seorang kaunselor itu sejati maka dia akan diterima sebagai seorang yang jujur dan benar. Sekiranya perasaan dan kepercayaan ini ada pada klien, dia akan berasa selamat dan mempercayai kebolehan kaunselornya. Menurut Egan(1982), kaunselor hendaklah menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh klien, hendaklah tepat dan sesuai dengan kebolehan klien, Kaunselor dhendaklah membantu klien supaya dapat bercerita atau mencurahkan isi hatinya tepat dan jelas dengan perkataan-perkataan yang mudah difahami. Jika klien menggunakan bahasa yang mengelirukan, kaunselor harus memberi perhatian sepenuhnya tentang apa yang hendak disampaikan, maka barulah proses kaunseling ini dapat dijalankan dengan berkesan (Sang, 2010; Yatimah & Mohd Tajudin, 2011).
            .
4.0        Sesi Dialog kaunseling individu dan lokasi yang mengambarkan elemen hubungan teraputik digunakan dalam sesi kaunseling.
            Contoh sesi dialog kaunseling yang dijalankan untuk membina sebuah hubungan yang berdasarkan elemen teraputik.  Lokasi sesi kaunseling diadakan di sebuah bilik khas yang menerapkan suasana yang kondusif untuk memberikan keselesaan kepada klien, sistem pengudaraan yang baik, pengcahayaan yang terang dan berlatarbelakangkan muzik yang mendamaikan seolah-olah berada di tempat percutian dengan bunyi ombak dan alam semulajadi. Warna bilik yang lembut serta susun atur bilik yang menyedapkan mata memandang. Suasana bilik memainkan peranan penting bagi sebuah sesi kaunseling. Sesi dialog adalah seperti :-

Kaunselor (KR)     : Awak apa khabar? Nampak kurang ceria hari ini? Awak sihat?
Klien (KN)          : Kurang baik puan… banyak perkara yang tidak berapa menyenangkan berlaku                                akhir-akhir ini.

KR                         : Oh..Awak nak minum? Kopi atau teh?
KN                          : Takpe puan.. saya dah minum tadi..

KR                          : Memandu sendiri ke datang tadi?
KN                      : Tak puan.. saya naik teksi.. senang nak cari tempat… kalau memandu takut sesat pulak..

KR                          : Betul tu.. tapi tak susah nak cari alamat pejabat saya ni kan…
KN                          : Tak puan… rupanya dekat saja dengan Terminal Bas Larkin…

KR                    : Lainkali boleh memandu sendiri datang di sini… boleh kita mulakan  sesi kita.. (menundukkan sedikit badan untuk mendengar dengan  lebih baik).
KN                   : mmmm.. saya tidak tahu nak mulakan dari mana puan…(menunduk  dengan wajah yang mula keruh)

KR                    : Macam ni lah.. bila awak dah rasa ok dan bersedia awak boleh cerita   dengan saya. Itupun jika tidak mengganggu emosi awak... kan tugas  saya untuk membantu awak (memujuk)
KN                   : Entahlah puan… jiwa saya rasa kosong… rasa diabaikan… saya       sunyi.. saya bosan…

KR                            : Mmmm…Teruskan…
KN                           : Suami saya sibuk dengan hobi dia saja.. hari-hari asyik pergi  memancing… hal rumahtangga langsung dia tak hirau… yang dia    tahu balik kerja terus pergi memancing… tak salah pun kalau dia   minat memancing.. tapi.. kalau dah hari-hari saya pun bosan… hal  anak-anak pun dia tak ambil kisah… anak-anak tu sekolah macam  mana pun dia tak tahu… yang dia tahu mancing.. mancing… mana  saya tahan puan.. hari-hari kami bergaduh… saya kesian dengan anak- anak… tapi…

KR                                : Tapi apa…
KN                   : Siapa yang nak kesiankan saya…. Saya ada hati dan perasaan puan..   saya bukan robot yang ada butang on dan off… jiwa saya sakit    puan… tapi sekarang saya dah tak kesah dah… suka hati dialah nak   buat apa… saya dah penat puan… apa yang saya buat.. bukan dia  ambil kisah pun… saya pun dah ada pengganti dia dah… ini jalan  yang terbaik untuk saya.. dia nak balik ke.. tak balik ke.. nak tidur kat laut ke.. suka hati dia lah..

KR                  : Bagaimana dengan anak-anak awak..
KN                : Anak-anak pun dah tak kesah puan… ayah dia ada ke.. tak ada ke..  sama saja… bukan ayah dia ambil tahu pun.. anak tu pergi sekolah  ke.. tak pergi sekolah ke.. Cuma duit belanja sekolah dia sediakan… begitu juga belanja dapur… itu ajelah kebaikan dia yang dia buat….

KR                      : Oh.. teruskan…
KN                    : Saya dah penat puan nak lalui benda yang sama… dah 18 tahun kami  kawin.. tapi.. dia tetap macam tu jugak.. baik saya langkah kaki.. tapi bila fikirkan hal anak-anak ni rasa tak sampai hati pulak..

KR                   : mmmm..
KN            : Kalau ikutkan hati lebih baik kami bercerai.. bila fikir hal anak-anak macam kesian…

KR             : Saya gembira puan sudi berjumpa dengan saya di sini, saya berharap kita bersama mencari ikhtiar untuk kebaikan puan. Insyallah..
KN             : Insyallah puan…

5.0        Kesimpulan.
            Kaunseling adalah bentuk perhubungan kemanusiaan yang unik antara seorang kaunselor dan kliennya. Umumnya, masyarakat menganggap kaunseling adalah sebagai bentuk perhubungan komunikasi yang mudah dan mengandaikan semua orang boleh menjadi kaunselor tetapi hakikatnya disiplin kaunseling itu memerlukan seorang kaunselor mempunyai pengetahuan teori dan kemahiran kaunseling yang tinggi. Aspek perhubungan kemanusiaan yang ditunjukkan oleh kaunselor dalam mengendalikan sesi kaunseling adalah proses menolong. Seorang kaunselor bukan sahaja memerlukan pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam bidang kaunseling, tetapi sewajarnya mempunyai gambaran menyeluruh “world-view” tentang aspek kemanusiaan melalui pegangan teori-teori yang baik. Ia bukan sahaja dapat meningkatkan lagi hubungan dua hala, malahan ia meningkatkan lagi proses teraputik tu sendiri. Kehadiran kaunselor dalam satu sesi kaunseling dapat mempengaruhi perubahan kepada diri seorang klien. Keceriaan, semangat, azam yang tinggi serta perwatakan yang ditonjolkan dapat memberi kesan kepada klien.                                                                                                2600 patah perkataan.
Rujukan:-
Canfield, J. (2012). The Success Principles -Edisi bahasa melayu. Batu Caves: PTS Professional Sdn. Bhd.
Idris, A. (2009). Magnet Diri. Batu Caves: PTS Millennia Sdn Bhd.
KPWKM. (2016). Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat - Akta Kaunselor A580. Retrieved July 16, 2016, from Laman web rasmi KPWKM: http://www.kpwkm.gov.my/documents/10156/55662/Akta+Kaunselor+1998
Mohamed, M. n. (2001). Pengantar Psikologi - satu pengenalan asas kepada jiwa dan tingka laku manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Pasiak, T. (2009). Revolusi IQ,EQ,SQ. Batu Caves: PTS Millenia.
Sang, M. S. (2010). Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.
Singh, B. (2010). ABPG2203 - Introduction to Counselling. Seri Kembangan: OUM.
Yatimah, S., & Mohd Tajudin, M. (2011). Teori Kaunseling Al-Ghazali. batu Caves: PTS Islamika Sdn Bhd.